Menu

Regulamin pobytu w apartamencie

ELA

Rowy ul. Plażowa 5

 

1. Apartament wynajmowany jest na doby.

2. Doba pobytu w apartamencie trwa od godziny 15:00 w dniu wynajmu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

3. Gość apartamentu winien wpłacić zadatek za pobyt przed przyjazdem, resztę należności za pobyt należy uregulować najpóźniej w dniu przyjazdu. Do czynności zameldowania wymagany jest dowód osobisty. Jeżeli dowód osobisty budzi wątpliwości osoby wyznaczonej do kontaktu z gościem, ma ona prawo poprosić o drugi dokument potwierdzający tożsamość osoby meldowanej (paszport, prawo jazdy) bez podania przyczyny.

4. Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji dotyczących obsługi wybranych urządzeń elektrycznych stanowiących wyposażenie apartamentu. Moment ten stanowi jednocześnie zapoznanie się ze stanem technicznym, ilościowym apartamentu i urządzeń w nim się znajdujących. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń co do stanu technicznego w momencie wprowadzenia do apartamentu, równoznaczne jest z tym, że apartament został oddany do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń gościa.

5. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom w czasie wynajmu.

6. Osoby niezameldowane w pokoju mogą przebywać w nim pomiędzy 7:00 – 22:00.

7. W apartamencie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00- 7:00.

8. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z apartamentu mają obowiązek zachowywać się tak, aby nie zakłócać spokoju innych gości.

9. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w apartamencie grzałek żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia apartamentu. Nie dotyczy zasilaczy i ładowarek RTV.

10. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z winy jego lub odwiedzających go gości.

11. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela apartamentu. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.

12. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu apartamentu właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się żądań właściciela, w szczególności zapłaty za poczynione szkody i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiekt.

13. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

14. Przedmioty pozostawione przez gościa w apartamencie, po jego opuszczeniu, zostaną odesłane na koszt gościa pod wskazany przez niego adres. W przypadku braku wskazania przez gościa adresu, na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez gościa w ciągu 3 dni od daty wyjazdu z apartamentu, wynajmujący postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.

15. Wymeldowanie następuje po zdaniu kluczy i osobistym odbiorze apartamentu przez wynajmującego. Godzina opuszczenia apartamentu przez Gościa powinna być wcześniej uzgodniona tak, Wynajmujący stawił się w celu sprawdzenia stanu zdawanego apartamentu i odebrania kluczy. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu wg protokołu wprowadzenia.

16. Wszelkie problemy techniczne, związane z lokalem wynikłe w trakcie pobytu powinny być jak najszybciej zgłaszane wynajmującemu osobiście lub telefonicznie pod numer 666 900 525.

 

                                                                                                                 Apartamenty ELA